INFLUENCE OF ACTIVITY OF COMMON BEAVER (CASTOR FIBER L.) ON ZOOBENTHOS OF SMALL SUB-MOUNTAIN RIVERS IN ABSENCE OF LARGE DAMS, ON EXAMPLE OF RIVER KUZHA

Research article
DOI:
https://doi.org/10.23649/jae.2019.4.12.9
Issue: № 4 (12), 2019
Published:
16.12.2019
PDF

Abstract

Collection of samples was carried near river Kuzha in nature reserve Shulgan-Tash by Laboratory of animal ecology and biomonitoring «EFA» in year 2017. In course of research, 20 taxons of macroinvertebrates of river Kuzha were determined: Ephemeroptera (dayfly), Plecoptera (stonefly) both in larval stage, which are the significant indicators of eutrophication level. Preliminary conclusion was made: life-sustaining activity of European beaver is making noticeable difference in life-sustaining activity of zoobenthos, even though beaver’s habitat development is low in this area, thus increasing percent of nonrheophilic species.

Full text is available in pdf only

References

  • Zavyalov N. Vliyanie rechnogo bobra na ekosistemy malyh rek [Influence of beaver on small ecosystems of small rivers] / N. Zavyalov, A. Krylov, A. Bobrov and others // – Moscow: Nauka, 2005, – p.186.

  • Myrav'ev A. Issledovanie ekologicheskogo sostoyania vodnyh ob'ektov: Rukovodstvo po primeneniy rancevoy polevoy laboratorii NKV-R [Research of ecological conditions of water objects: Manual for usage of backpack field laboratory NKV-R] /A. Myrav'ev, U. Danilova, A. Landsberg // Saint-Petersburg: Krismas+, 2012.

  • Osipov V. O vliyanii deyatelnosti rechnogo bobra - Castor fiber (Castoridae, Mammalia) na bioraznoobrazie ecosistem malyh rek lesostepnoy zony [Influence of activity of reiver beaver on biodiversity of ecosystems of small rivers of forest-steppe areas] /V. Osipov, I. Bashinskiy, V. Podshyvalina // Povolgsky ecologicheskiy jurnal [Ecology journal of Povolgsk], № 1, – pp. 69-83, 2017.

  • Prokin A. Zoobentos. Rechnoy bobr (Castor fiber L) kak kluchevoi vid ekosistem maloy reki (na primere Prioksko-Terrasnogo gosudarstvennogo biosfernogo prirodnogo zapovednika) [Zoobentos. River beaver as key species in ecosystems of small river] /A. Prokin // – Moscow: T-vo nauchnyh izdaniy KMK, 2012, – pp. 77-100.

  • Saznev A. Materialy k faune i ekologii vodnyh zhestkokrylyh bobrovyh prudov zapovednika "Rdeysky" Novgorodsjaya oblast [Materials on fauna and ecology of beetle of beaver ponds of natural preserve "Rdeysky", Novgorod district] /A. Saznev, N. Zav'yalov// Evolucionnye i ekologicheskie aspekty izucheniya zhivoy materii [Evolutional and ecological aspects of study of living matter], 2017.

  • Skalskaya I. Izmeneniye structury zooperifonta maloy reki v svyazi s poseleniyami bobrov [Changes of structure of zooperifront of small river in case of beaver habitation] /I. Skalskaya // Biologiya vnutrennih vod [Biology of inland waters], № 2, – pp. 71-75, 2007.

  • Chertoprud M. Modificacia metoda Pantle-Bukka dl'a ochenki zagryazneniya vodoottokov po kachestvennym pokazatelyam macrobentosa [Modification of method of Pantle-Bukk for evaluation of pollution of water streams by quality characteristics of macrobentos] /M. Chertoprud // Vodnye resursy [Water resources], V. 29, № 3, – pp. 337-342, 2002.

  • Tsalolikhin S. Opredelytel presnovodnyh bezpozvonochnyh Rossii i sopredelnyh territoriy [Identification guide for Invertebrates of Russia and adjacent territories] /S. Tsalolikhin // V. 1-6, – Moscow: Nauka, 1994-2004.

  • Lillehammer A. Stoneflies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark, Fauna Entomologica Scandinavia /A. Lillehammer // V. 21, – p. 165, 1988.

  • Mishin A. Dry beaver ponds as habitats attracting large mammals /A. Mishin, I. Trenkov // Russ. J. Theriol., № 15, – pp. 75-77, 2016.