Published: 2021-09-13

CONTENT OF HEAVY METALS IN SOILS UNDER THE INFLUENCE OF UNAUTHORIZED DUMPS IN SURGUT

Zoya Samoylenko, Viktoriya Bezuglaya , Maria Guselnikova , Pelageya Pyatova

STRESS RESISTANCE OF AGRICULTURAL PLANTS IN RELATION TO POLLUTANTS OF EXHAUST GASES

Svetlana Sinyutina, Svetlana Romantsova , Irina Gladysheva , Natalya Vervekina , Stanislav Nagornov , Anna Lixutina , Aleksej Kornev